Huisdieren en CBD

CBD olie voor dieren. Iets goeds doen voor je huisdier! Niet alleen mensen kunnen baat hebben bij de positieve werking van cannabidiol (CBD), dieren profiteren net zo goed van dit niet-psychoactieve cannabisingrediënt. Want dieren – bijvoorbeeld zoogdieren, vissen of weekdieren – hebben net als mensen een endocannabinoïde systeem (ECS). Goed nieuws dus voor je huisdier! Waarom werkt CBD olie ook bij dieren? CBD olie werkt bij dieren op dezelfde manier als bij mensen, omdat dieren net als mensen een endocannabinoïde systeem (ECS) hebben. Het ECS houdt voortdurend in de gaten of alle lichaamsfuncties doen wat ze moeten doen en het zorgt ervoor dat het lichaam in evenwicht blijft. Binnen dit ECS dokken cannabinoïden van de cannabisplant (CBD) aan op speciale receptoren, die CB1 en CB2 worden genoemd. Deze receptoren zitten overal in het lichaam bijvoorbeeld in het zenuwstelsel, het spijsverteringskanaal, de hersenen, de klieren, de weefsels en de huid. Maar behalve cannabinoïden die van buitenaf kunnen worden toegevoerd maakt het lichaam van dieren, net als het lichaam van mensen, ook zijn eigen endocannabinoïden aan. Wanneer de CBD uit de cannabisplant zich aan de CB1- en CB2- receptoren hechten, wordt het lichaam geactiveerd meer van zijn eigen endocannabinoïden te gebruiken. Met andere woorden: de CBD uit de cannabisplant stimuleert het lichaamseigen cannabinoïde systeem en ondersteunt het in zijn fysieke taken en lichamelijke functies. CBD olie voor dieren: effecten en bijwerkingen In hoeverre kan CBD olie voor huisdieren helpen? Wanneer een dier bijvoorbeeld angst heeft of pijn omdat het een stresssituatie beleeft, kan CBD helpen dat het weer rustiger wordt en zijn lichaam weer in balans komt. CBD olie heeft altijd een positief effect op de gezondheid, bij alle dieren. Om ervan te profiteren hoeft je huisdier dus niet lichamelijk ziek te zijn of aan psychologische aandoeningen te lijden. Maar wanneer dit wel het geval is kan CBD olie des te meer helpen om het dier weer in balans te brengen. Door de toediening van CBD olie kan het dier rustiger worden, CBD olie helpt stress en angst te verminderen en te ontspannen. CBD olie kan ook een positief effect hebben op de neurologische functies en de motoriek en wendbaarheid van het dier. CBD olie ondersteunt ook het immuunsysteem en draagt bij aan een gezonde spijsvertering, het kan helpen chronische pijn te verlichten en een waardevolle steun bieden in de laatste uren van het leven van een dier. Behandeling van dieren met CBD olie We gaan ervan uit dat alle dierhouders willen dat hun dieren een goed en waardig leven hebben. Wanneer dieren ziek zijn of andere aandoeningen hebben voel je je verantwoordelijk en wil je niet machteloos toekijken hoe ze lijden. CBD olie kan bij veel kwalen, ziekten, stoornissen en andere ongemakken van je dier helpen. Er wordt overal ter wereld veel onderzoek gedaan naar de werking van CBD bij dieren, met name bij honden, katten en paarden, met goede resultaten, vooral wanneer cannabisolie ter ondersteuning van de normale medische zorg aan honden, katten en paarden wordt gegeven. Tegen wat voor soort klachten kun je CBD aan een dier geven? Bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld ouderdomsklachten, wonden, infecties, als het dier pijn heeft, bij bultjes of knobbels in de huid, bij epileptische aanvallen, wanneer een dier angstig is (misschien een hond die niet alleen thuis durft te blijven) of bij andere psychische stoornissen, bij kanker of wanneer een dier last heeft van indigestie en andere problemen met de spijsvertering. Mogelijke bijwerkingen bij dieren bij behandeling CBD olie Net als bij mensen veroorzaakt CBD bij dieren geen tot nauwelijks, en zeker geen ernstige bijwerkingen. Ook zijn er geen negatieve interacties bekend met andere geneesmiddelen die gelijktijdig worden ingenomen, of met voedingssupplementen. Je hoeft ook niet bang te zijn dat CBD olie voor dieren een psychoactieve werking op je dier heeft want er mag niet meer dan 0,2% THC in de oliën zitten. Dit is zo’n gering gehalte dat een dier er absoluut niet ‘high’ van kan worden of er enig ander psychoactief effect door zal ervaren. Bij overdosering kunnen bepaalde verschijnselen soms het gevolg zijn, bijvoorbeeld een droge neus en mond, een slaperig of suf gevoel, een verlaagde bloeddruk of diarree. CBD olie voor dieren geen wondermiddel CBD olie voor huisdieren is een goede ondersteuning maar geen wondermiddel. Het kan helpen om allerlei symptomen te reduceren en lichaamsfuncties weer te verbeteren. Maar het betekent niet dat je het als enige geneesmiddel moet gebruiken en dat je er zeker van kunt zijn dat het dier erdoor zal genezen. Overleg altijd met je dieren- of veearts wanneer je CBC aan een ziek dier wilt geven. Stop nooit op eigen houtje een voorgeschreven medicatie. CBD is zoals gezegd geen tovermiddel maar een geschikte aanvulling op een evenwichtige en goed op het dier afgestemde dierenverzorging. Toepassing CBD olie bij dieren Welke dosering? Net als bij mensen begin je ook bij een dier met een lage dosis CBD olie die dan langzaam verhoogd wordt tot je de gewenste werking hebt bereikt. Bij dieren moet de dosering, anders dan bij mensen, worden afgestemd op het lichaamsgewicht. We adviseren om dieren over het algemeen niet meer dan drie druppels CBD olie per vijf kilo lichaamsgewicht te geven. Voor de meeste honden bijvoorbeeld is twee druppels per vijf kilo lichaamsgewicht een ideale dosis. Gezonde dieren die je met CBD olie als voedingssupplement wilt ondersteunen, kun je een CBD-gehalte van 1,25% geven. Je hoeft dan wanneer het ziek wordt geen hoger CBD-gehalte te nemen maar kunt gewoon meer druppels geven. Een dosis per dag is meestal voldoende. In het geval van een ernstige ziekte kun je het opvoeren tot twee of drie doses per dag. Je kunt de CBD-huisdierenolie gewoon door het voer doen. Een voorbeeld van een dosering: de eerste dag begin je met één druppel CBD olie voor dieren, de tweede dag geef je twee druppels, de derde dag drie druppels etc. Je kunt de dosis per dag met één druppel verhogen tot een gewenst resultaat zichtbaar wordt. Net als bij mensen moet je uitproberen wat de meest effectieve dosis is. Dat hoeft niet per se een hoge dosis te zijn. Méér betekent niet dat het sneller gaat of het effect groter is. CBD werkt al bij kleine doses. Houd er ook rekening mee dat de spijsvertering van het dier aan de CBD olie moet wennen en dat je het daarom minstens 3 weken moet gebruiken. We raden aan na ongeveer drie maanden een pauze van een paar dagen in te lassen. Biologische hennepzaadolie goed alternatief voor uw huisdier In plaats van CBD olie voor dieren kun je je huisdier ook biologische hennepzaadolie geven. Dat is goedkoper en toch een hoogwaardig voedingssupplement en heel gezond. Hennepzaadolie bevat vitaminen (zoals vitamine B en E), antioxidanten, essentiële vetzuren in de juiste verhouding, alle essentiële aminozuren en gammalinoleenzuur (GLA). Het lichaam maakt uit GLA hormoonachtige stoffen die ontstekingsremmend werken en het immuunsysteem versterken. Hennepzaadolie is ook goed voor de vacht en nagels. Maar bij huidproblemen als eczeem, jeuk, roos of haaruitval is CBD olie voor dieren nog effectiever. CBD gemengd met olijfolie of hennepzaadolie zorgt voor een gezond evenwicht en de vacht wordt er zacht en glanzend van.

Not only can humans benefit from the positive effect of cannabidiol (CBD), animals benefit just as well from this non-psychoactive cannabis ingredient. Because animals – for example mammals, fish or mollusks – have an endocannabinoid system (ECS) just like humans. Good news for your pet!

Why does CBD oil also work in animals?

CBD oil works in animals in the same way as in humans, because animals, just like humans, have an endocannabinoid system (ECS). The ECS constantly monitors whether all bodily functions are doing what they are supposed to do and it keeps the body in balance. Within this ECS, cannabinoids from the cannabis plant (CBD) dock at special receptors called CB1 and CB2. These receptors are found all over the body, for example in the nervous system, digestive tract, brain, glands, tissues and skin. But in addition to cannabinoids that can be supplied from the outside, the body of animals, just like the body of humans, also produces its own endocannabinoids. When the CBD from the cannabis plant attaches to the CB1 and CB2 receptors, the body is activated to use more of its own endocannabinoids. In other words, the CBD from the cannabis plant stimulates the body’s cannabinoid system and supports it in its physical tasks and functions.

CBD oil for animals: effects and side effects

To what extent can CBD oil help pets?

For example, when an animal is in fear or pain because it is experiencing a stress situation, CBD can help it to calm down and help get the body back into balance.

CBD oil always has a positive effect on the health of all animals. So to benefit from it, your pet does not have to be physically ill or suffer from psychological conditions. But when this is the case, CBD oil can help even more to bring the animal back into balance.

By administering CBD oil the animal can become calmer, CBD oil helps to reduce stress and anxiety and to relax. CBD oil can also have a positive effect on the neurological functions and the motor skills and agility of the animal. CBD oil also supports the immune system and contributes to healthy digestion, can help relieve chronic pain and provide valuable support in the last hours of an animal’s life.

Treating animals with CBD oil

We assume that all animal keepers want their animals to have a good and dignified life. When animals are sick or have other ailments, you feel responsible and you do not want to watch them suffer helplessly. CBD oil can help with many ailments, diseases, disorders and other inconveniences of your animal. Much research is being done all over the world on the effect of CBD in animals, particularly in dogs, cats and horses, with good results, especially when cannabis oil is given to dogs, cats and horses to support normal medical care.

By what kind of complaints can you give cbd oil to an animal? For example, with age complaints, wounds, infections, if the animal is in pain, with bumps or lumps in the skin, with epileptic seizures, when an animal is anxious (perhaps a dog that does not dare to stay home alone) or other psychological disorders, in cancer or when an animal suffers from indigestion and other digestive problems.

Possible side effects in animals when treating CBD oil

Just like in humans, CBD causes little or no side effects in animals, and certainly no serious side effects. There are also no known negative interactions with other drugs taken at the same time or with dietary supplements. You also do not have to worry that CBD oil for animals has a psychoactive effect on your animal because there should not be more than 0.2% THC in the oils. This is such a low level that an animal absolutely cannot get “high” or experience any other psychoactive effect. In case of overdose, certain symptoms can sometimes be the result, for example a dry nose and mouth, feeling sleepy or drowsy, low blood pressure or diarrhea.

CBD oil for animals is not a panacea

CBD oil for pets is a good support, but not a panacea. It can help to reduce all kinds of symptoms and improve bodily functions. But it does not mean that you should use it as the only medicine and that you can be sure that it will heal the animal. Always consult your veterinarian or veterinarian when you want to give CBC to a sick animal. Never stop a prescription medication on your own. As mentioned, CBD is not a panacea, but a suitable addition to a balanced and well-tailored animal care.

Application of CBD oil in animals

Which dosage?

Just like with humans, you also start with an animal with a low dose of CBD oil, which is then slowly increased until you have achieved the desired effect. In animals, unlike in humans, dosage should be adjusted according to body weight. We generally recommend that animals do not give more than three drops of CBD oil per five kilos of body weight. For example, for most dogs, two drops per five kilograms of body weight is an ideal dose.

You can give healthy animals that you want to support with CBD oil as a food supplement with a CBD content of 1%. You do not have to take a higher CBD content when it gets sick, but you can simply give more drops. One dose per day is usually sufficient. In case of a serious illness you can increase it to two or three doses per day. You can simply add the CBD pet oil to the food.

An example of a dosage: the first day you start with one drop of CBD oil for animals, the second day you give two drops, the third day three drops, etc. You can increase the dose per day by one drop until a desired result becomes visible. .

As with humans, you have to try out the most effective dose. That does not necessarily have to be a high dose. More does not mean that it goes faster or the effect is greater. CBD already works at small doses. Also keep in mind that the digestive system of the animal has to get used to the CBD oil and that you should therefore use it for at least 3 weeks. We recommend taking a break of a few days after about three months.

Organic hemp seed oil is a good alternative for your pet

Instead of CBD oil for animals, you can also give your pet organic hemp seed oil. That is cheaper and yet a high-quality dietary supplement and very healthy. Hemp seed oil contains vitamins (such as vitamins B and E), antioxidants, essential fatty acids in the correct ratio, all essential amino acids and gamma linolenic acid (GLA). The body produces hormone-like substances from GLA that have an anti-inflammatory effect and strengthen the immune system. Hemp seed oil is also good for the coat and nails.

But with skin problems such as eczema, itching, dandruff or hair loss, CBD oil for animals is even more effective. CBD mixed with olive oil or hemp seed oil ensures a healthy balance and the coat becomes soft and shiny.

nl_NLDutch